Privacyverklaring

Dit beleid is bij Delta Focus en Horizon Business Consultancy van kracht vanaf 23 mei 2018 en daarmee geven wij aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Gegevensregistratie

  • Algemene gegevens zoals naam, woonplaats, adres, telefoonnummers die u of uw werkgever ons verstrekt leggen wij alleen vast in onze systemen om in staat te zijn onze werkzaamheden met u te kunnen verrichten en u te kunnen informeren van relevante gegevens over deze werkzaamheden.
  • Deze gegevens worden conform de wettelijke bewaartijd door ons opgeslagen en beveiligd, conform de wettelijke eisen en na deze periode van maximaal 7 jaar verwijderd.

Gegevensverwerking

  • Uw persoonlijke of bedrijf gerelateerde gegevens worden door ons alleen bewerkt zo ver dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden die wij voor uw firma of uw verrichten, zoals bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfs- of functieonderzoek of facturatie.
  • Wij zullen u alleen benaderen met informatie, wanneer wij op grond van uw functie, kenbaar gemaakte interesses en of deze werkzaamheden menen in uw belang u informatie te hebben of te willen sturen.
  • Indien u hiermee niet wilt instemmen verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Indien u daarvan afziet gaan wij er van uit dat u deze informatie op prijs stelt. U kunt natuurlijk te allen tijde een wijziging in uw voorkeur aan ons kenbaar maken, die wij dan ook zullen accepteren en opvolgen.

Gegevensverstrekking

  • Uw gegevens worden door ons niet ter beschikking gesteld van derden nog daar aan verkocht.
  • Wel is het mogelijk dat uw gegevens in het kader van werkzaamheden verstrekt moeten worden aan toeleveranciers van ons, zoals verstrekkers van testen voor ontwikkeling van persoonlijk functioneren. Op deze activiteiten zullen dan bij gebruik van deze producten de door hen gevoerde  privacy voorwaarden en beleid gelden en zal u gevraagd worden deze eerst te accepteren en of er kennis van te nemen.
  • Wanneer deze toeleveranciers gevestigd zijn buiten de Europese gemeenschap dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld en zullen dan de daar geldende voorwaarden door hen aan kenbaar gemaakt worden en ter acceptatie voorgelegd.

Gegevensbescherming

  • Op alle systemen van Delta Focus zijn beschermende maatregelen en programma’s actief om misbruik van uw en onze gegevens te voorkomen. Wij zijn er doorlopend alert op dit beveiligingsniveau conform de maatschappelijke standaarden te verbeteren en te beschermen.
  • Mocht onverlet gegevens in handen komen van onbevoegde derden door diefstal, inbraak of verlies van en in deze systemen dan zullen wij deze lekken herstellen en de vereiste wettelijke stappen nemen om misbruik van gegevens te voorkomen.

Ambities waarmaken!

 

Website tips 

Onze 3 vakspecialismen "Delta Focus Advies, Executive Coaching & Training" bepalen de structuur en hoofdknoppen van onze website.

Per vakspecialisme treft u op een intro-pagina een korte toelichting op onze visie en aanpak aan.

In de grijze blokken zoals deze treft u verder per vakspecialisme onze hoofddiensten en enkele assessments aan.

Wilt u meer weten, bel ons of stuur een mail.